Kolēģijas sēdē izskanēja dažādi viedokļi par atsevišķiem detālplānojuma aspektiem, tomēr kopumā apspriestā kvartāla apbūves priekšlikuma telpiskā struktūra tiek vērtēta kā nenobriedusi.
Teritorijas attīstītāji tiek aicināti rūpīgi izvērtēt kolēģijā piedāvātos risinājumus un apsvērumus detālplānojuma kontekstā. Ieteicama perimetrālās apbūves principu un tradicionālās plānojuma struktūras ievērošana kvartāla attīstībā. Atsevišķos posmos labāk jāatrisina reljefa organizācija iekškvartālā, lai nodrošinātu cilvēkiem draudzīgu vidi. Būtiski ar būvapjomiem nostiprināt kvartāla stūrus. Teritorijā netiek saskatīta vajadzība veidot pilsētbūvnieciskos augstuma akcentus.
Pārdomāt nepieciešams kvartāla vietējo ielu un transporta plūsmu organizāciju, apzaļumojuma joslu platumus, kā arī ieteikums gājēju un velo satiksmes organizēšanu tuvāk apbūves līnijām un pašai apbūvei.
Jāņem vērā arī fakts, ka attiecīgā teritorija ir gaisa piesārņojuma zona, līdz ar to ir jāparedz pilsētbūvnieciski un arhitektoniski pasākumi, gaisa piesārņojuma mazināšanai iekškvartālā.
Kopumā kolēģijas locekļi atzina, ka teritorijas telpiskā un plānojuma struktūra ir pilnveidojama – to nepieciešams padarīt saprotamāku un vieglāk uztveramu. Savukārt piedāvātajā pilsētas laukuma idejā šobrīd netiek saskatīts nepieciešamais potenciāls un laukuma pazīmes.

Prezentāciju var apskatīt šeit